Autorzy

Na łamach "Człowieka i Społeczeństwo" publikowane są prace naukowe koncentrujące się na ważnych problemach dotyczących człowieka i ludzkich społeczności: rozważające wzajemne relacje między jednostką ludzką a społeczeństwem i jego kulturowymi regulacjami, ukazujące społeczno-kulturowy kontekst funkcjonowania zarówno jednostek, jak ich grup czy zbiorowości, odkrywające zależność owego funkcjonowania od dokonujących się w społeczeństwie i w kulturze przemian. Od innych wydawnictw podejmujących podobną problematykę "Człowiek i Społeczeństwo" odróżnia się ukierunkowaniem na realizację w szczególny sposób określonych zadań i celów. Jednym z nich jest objęcie zakresem tematycznym poznawczych zainteresowań wszystkich dyscyplin wchodzących w skład tzw. nauk społecznych, innym - koncentracja na takich - ważnych ze względów teoretycznych, metodologicznych lub praktycznych, problemach, które stanowią (aktualny lub potencjalny) przedmiot badań kilku przynajmniej dyscyplin. Zadaniem pisma jest przełamywanie barier separujących od siebie - często na zasadach pozamerytorycznych, poszczególne dyscypliny społeczne.

Proces recenzji
Wszystkie zamieszczane w "Człowieku i Społeczeństwie" artykuły naukowe poddawane sš procedurze recenzyjnej. Recenzentami są osoby powoływane przez Radę Naukową czasopisma i specjalizujące się w problematyce poruszanej w recenzowanym tekście. Każdy artykuł poddawany jest recenzji przez dwóch recenzentów. Recenzja przebiega anonimowo, tj. recenzenci nie znają tożsamości autora, natomiast autor nie zna tożsamości recenzenta. Każda recenzja zawiera jednoznaczny wniosek dotyczšcy możliwoœci i warunków przyjęcia lub odrzucenia recenzowanego tekstu.

Do współpracy z czasopismem zapraszamy autorów ze wszystkich ośrodków naukowych i badawczych. Pytania dotyczące możliwości współpracy prosimy kierować na adres: sztajers@amu.edu.pl

Bardzo proszę o uwzględnienie poniższych uwag technicznych przy redagowaniu tekstów do publikacji w kolejnego numeru Człowieka i Społeczeństwo:

  • Uprzejmie proszę o przesłanie tekstów do sekretarza redakcji dra Sławomira Sztajera na adres email: sztajers@amu.edu.pl
  • proszę o zamieszczenie informacji o Autorze wg formatu:
    Golka Marian Prof. dr hab., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Zakład Socjologii Kultury i Cywilizacji współczesnej, Instytut Socjologii, ul.Szamarzewskiego 89, 60-569 Poznań, email: golka@amu.edu.pl
  • Uprzejmie proszę o dołączenie do każdego tekstu około półstronicowego streszczenia w języku angielskim
  • W przypadku stosowania przypisów, proszę o użycie przypisów dolnych
  • Bibliografię proszę zapisywać w poniższy sposób: Adorno T. (1968). Der autoritäre Charakter. Amsterdam. Kurcz I. (2000). Język i komunikacja. W: J.Strelau (red.) Psychologia. Podręcznik Akademicki. Gdańsk. GWP.
  • Teksty nie powinny przekraczać objętości 15 stron standardowego maszynopisu (Times New Roman 12, półtorej linii odstępu)

Formularz recenzji