Od redakcji

Człowiek i Społeczeństwo, czasopismo naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza w Poznaniu, wydawane w wersji papierowej (przez Wydawnictwo Naukowe UAM)
i elektronicznej. Ukazuje się od 1984 roku jako rocznik, a obecnie półrocznik (w czerwcu i grudniu),
o objętości około 12 arkuszy. Pismo redaguje zespół złożony z samodzielnych pracowników naukowych Wydziału reprezentujących wszystkie uprawiane na Wydziale Nauk Społecznych UAM dyscypliny oraz osób reprezentujących zagraniczne instytucje naukowe. Obecny skład zespołu redakcyjnego: prof. dr hab. Grzegorz Dziamski (redaktor naczelny), prof. dr hab. Stefan Frydrychowicz, prof. Monika Kostera, prof. dr hab. Marek Krajewski, prof. dr hab. Marek Kwiek,
prof. Mojmir Svoboda prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski, dr Sławomir Sztajer (sekretarz redakcji).

Człowiek i Społeczeństwo koncentruje się na problemach jednostki i ludzkich społeczności
w kontekście współczesnej kultury. Czasopismo wyróżnia interdyscyplinarne podejście wynikające ze stosowania metod i teorii właściwych dla poszczególnych kierunków tworzących Wydział Nauk Społecznych UAM, a więc filozofii, kognitywistyki, kulturoznawstwa, psychologii, socjologii. Celem czasopisma jest przełamywanie barier międzydyscyplinarnych, integrowanie badań w obszarze nauk społecznych oraz wskazywanie nowych obszarów badawczych wymagających interdyscyplinarnego podejścia. Czasopismo chce także służyć, poprzez inicjowane na jego łamach dyskusje, wypracowaniu nowych płaszczyzn i punktów widzenia na zagadnienia będące dotąd przedmiotem zainteresowania poszczególnych nauk społecznych, a tym samym przyczyniać się do ich rozwoju.

Każdy tom Człowieka i Społeczeństwa posiada określoną dominantę tematyczna. Jest to nawiązanie do wypracowanej wcześniej praktyki. Tomy tematyczne projektowane są i realizowane według koncepcji redaktora prowadzącego, którym może być osoba spoza redakcji. Wszystkie zamieszczane w Człowieku i Społeczeństwie teksty poddawane są procedurze recenzyjnej; recenzentem jest redaktor tomu oraz osoby zaproszone przez redakcję. Poza blokiem tematycznym, każdy numer Człowieka i Społeczeństwa zawierać będzie teksty poświęcone wydarzeniom ważnym dla naukowego życia Wydziału, a więc wykładom zaproszonych gości, z Polski i ze świata, realizowanym na Wydziale projektom badawczym, organizowanym przez Wydział konferencjom, referatom wygłaszanym przez pracowników Wydziału na konferencjach krajowych i zagranicznych itd.

Pierwszym redaktorem naczelnym Człowieka i Społeczeństwa była prof. Maria Tyszkowa (w latach: 1984-1993), kolejnym prof. Krystyna Zamiara (1994-2010).

Pierwotną wersję czasopisma stanowi wersja drukowana.
ISSN 0239-3271